v>
境外友好商协会

保中经济合作会保中经济合作会

Bulgaria –Chinese Chamber For Economic Cooperation

地址: 109 Strandzha Str. Sofia, Bulgaria

电话: (+359 2) 832 09 65